Regulamin konkursu Facebook

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu na stronie https://www.facebook.com/KomBizuteria/ jest firma P.W. KOM Grzegorz Komuniewski, ul Wenus 37F, 80-299, Gdańsk, NIP 5840101734
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od 29.11.2022 do 06.12.2022.
 8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. UCZESTNICY
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 11. Uczestnik oświadcza, że:
  • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 12. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 13. ZASADY KONKURSU
 14. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zamieszczone w Poście konkursowym zadanie konkursowe: polubić fanpage, polubić post konkursowy i udostępnić go.
 15. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie.
 16. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.
 17. Konkurs przebiega następująco:
  • Od 29.11.2022 do 06.12.2022 do godziny 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  • 07.12.2022 o 09:00 Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
  • najpóźniej w dniu 07.12.2022 o 23:59 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 18. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało posty napisane przez uczestników konkursu a przede wszytskim zgodność Zgłoszenia.
 19. Organizator ogłosi wyniki ze zwycięzcami publikując post na fanpage KOM-BIZUTERIA.PL na portalu Facebook
 20. NAGRODY
 21. W konkursie przewiduje się 2 nagrody – 2 kupony na 150 zł każdy, które wykorzystać można na zakupy na stronie https://kom-bizuteria.pl/
 22. Jedną nagrodę może odebrać tylko jeden uczestnik.
 23. Kupony będą przekazane zwycięzcom przez Organizatora za pomocą serwisu Facebook i Messengera.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

6.REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
 5. “Konkurs na Facebooku z dnia 16.05.2022 r.”
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022 r
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 10. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora
 12. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium