Regulamin

Regulamin sklepu
KOM Bizuteria
 


§ 1 Postanowienia wstępne

 

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 • Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 • Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową Internet Explorer -wersja 6.0. lub nowsza, Firefox - wersja 20. lub nowsza, Opera - wersja 9 lub nowsza, Chrome -wersja 10 lub nowsza lub Safari - wersja 6 lub nowsza, obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.


§ 2 Definicje

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 • Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kom-bizuteria.pl
 • Sprzedawca -  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Grzegorz Komuniewski, prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOM” Grzegorz Komuniewski , nr NIP 5840101734, nr REGON 190137480, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk.
 • Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.


§ 3 Dane kontaktowe

 • Adres pocztowy: ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk.
 • Adres e-mail: kom@kom-bizuteria.pl
 • Numer telefonu: +48 601-687-910
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący właściwa dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Kupującego.


§ 4 Składanie Zamówień

 • Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 • Zamówienie może zostać złożone także przez:
           -wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu,
           -telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu podanego  w zakładce „Kontakt” w Sklepie.
 • W celu złożenia Zamówienia przez Sklep w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry - o ile ma to zastosowanie.
 • Następnie Kupujący wybiera w Sklepie metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 • W przypadku składania Zamówienia poprzez Sklep w momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 • W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 • Przyjęcie Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub podczas składania zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie.
 • Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub 
  z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 • Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.


§ 5 Koszt zamówienia

 • Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 • Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia a także w cenniku dostawy.
 • Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

 

§ 6 Płatności

 • Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
  • za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
  • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 • Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.
 • Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w zakładce „Formy płatności” w Sklepie.


§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 • Towar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczany jest :
  • za pośrednictwem firm kurierskich,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • przy wykorzystaniu usługi Kurier Pocztex 48 pozwalającej na odbiór zamówienia w punkcie odbioru.
  • Towar poza granice Rzeczypospolitej Polskiej dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegółowy wykaz krajów, do których dostarczany jest towar znajduje się w Sklepie.
 • Szczegóły dotyczące metod płatności, a także punktów odbioru, o których mowa w ustępie 1 lit. c znajdują się na odpowiednich zakładkach w Sklepie.
 • Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru, o którym mowa w ust. 5, oraz czas potrzebny na dostarczenia towaru do Kupującego wskazany na odpowiedniej podstronie w Sklepie.  
 • Wysłanie towaru do Kupującego następuje najpóźniej w terminie 30 dni, ale w większości przypadków ma to miejsce szybciej – tj. w terminach wysyłki oszacowanych w Sklepie w opisie produktu. W przypadku gdy termin wysłania towaru będzie dłuższy niż oszacowany w Sklepie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.
 • Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 9
 • Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 • W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.


§ 8 Odstąpienie od umowy

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: P. W. KOM Grzegorz Komuniewski, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.


§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 10 Reklamacje

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu. 
 • W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 • Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 12 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. Możesz ją znaleźć pod tym linkiem https://www.kom-bizuteria.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/29


§ 13 Konto użytkownika

 • Kupujący ma możliwość założenia Konta użytkownika w Sklepie, ale nie jest to konieczne.
 • Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie Zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.
 • Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie.
 • Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 3 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

 § 14 Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego 
  i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 • Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie gdyby nie dokonano wyboru prawa.
   
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim lub angielskim w zależności od wyboru Kupującego.
 • Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
  a)    dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za  pośrednictwem Sklepu;
  b)    poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
  c)    zmianą funkcjonalności usług;
  d)    zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.
 • Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 6, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
 • Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
 • W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 • W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
   
  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:  P. W. KOM Grzegorz Komuniewski, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk, kom@kom-bizuteria.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________
– Data odbioru ___________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
– Data ___________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium